Vinhomes Dream City là m?t đ?i đô th? ki?u m?u, hi?n đ?i v?i nhi?u lo?i hình s?n ph?m nhà ?, th??ng m?i và d?ch v?;nó n?m ? xã Long H?ng & Nghĩa Tr?, huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. Vinhomes đã phát tri?n d? án có quy mô lên t?i 4454 ha v?i m?c giá h?p lý, đáp ?ng nhu c?u c?a m?i khách hàng cũng nh? giúp h? có th? hi?n th?c hóa ??c m? s? h?u n?i an c? t?i Hà N?i ho?c H?ng Yên. Khu đô th? này đã t?o nên m?t đô th? hi?n đ?i, văn minh, đ?ng c?p theo tiêu chu?n Singapore trong t??ng lai. Là t? h?p bi?t th?, nhà li?n k?, shophouse và căn h? cao c?p, Vinhomes Dream City ti?p n?i thành công c?a d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, mang y?u t? hi?n đ?i, tinh t? đ? xây d?ng nên chu?i căn h? cao c?p. Ch? đ?u t? Vingroup đã mang đ?n cho khu đô th? nh?ng thi?t k? l?ng l?y và đ?c đáo nh?t dành riêng cho nh?ng c? dân c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0479494810 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 14:05:30 (75d)