Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng đc làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đc l?ng &o vách ngăn nh?m m?c đích gi? b?c tranh mà v?n gi? đ??c tính năng ngăn phòng. Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng l?ch s? đc làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đc l?ng &o vách ngăn nh?m m?c tiêu gi? b?c tranh mà v?n gi? đ??c ch?c năng ngăn phòng. Không gian phong th?y trong nhà đc chi?t kh?u s? m?t chính là phòng th?. Phòng th?, phòng khách, phòng ng? là nh?ng công trình ti?t minh. Vách ngăn phòng khách & phòng th? là nh?ngh đ? ngăn nh?ngh nh?ng công trình ti?t minh tránh kh?i xung đ?t công năng phòng. Hi?n nay thì r?t đa s? t?t c? b?n h? s?ng trong căn h? chung c? th??ng khó khăn khi tìm đ?a đi?m th? t? vì nh?ng h?n ch? v? m?t hi?n tích c?a căn h?. Chuyên gia phong th?y s? t? v?n ch?a s? quy ví m?t trong nh?ng đ? ý khi k?t h?p phòng khách & phòng th? b?ng vách ngăn phòng khách và phòng th? trong kho?ng không chung c?. Khi bài trí kho?ng không th? t?, không gian tâm linh v?i phòng khách b?n thân m?i chúng ta tránh không gian tâm linh Color quá n?i b?t đ?i v?i nh?ng đ? n?i th?t trong b?u không gian phòng khách. Tránh bài trí kho?ng kho?ng không th? t? b? các kh?i h? th?ng nh? d?m xà c?t ? trong nhà khách khi đè lén lên ho?c là b?n thân m?i b?n h? cũng c?n c?nh báo đ?n cái vi?c bài trí sao cho kho?ng không th? t? t?c là ban th? tránh b? các ánh sáng d??ng quan c?a ban công cũng nh? là kh?i h? th?ng phòng khách soi r?i &o ban th? n?u nh? phòng khách qua sáng nh?ng fan có rèm ho?c vách ngăn phòng khách, vách ngăn phòng th? đ? tri?n khai sao đ? cho phòng th? có kho?ng ánh n?ng cân x?ng v?a ph?i đ? có th? t? đ??c l?u khí. http://www.masunosoftware.com/watermoon/index.php?dosondragonocean70 https://gitlab.isc.org/dosondragonocean https://coub.com/dosondragonocean


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-28 (木) 00:38:06 (83d)